Free marketing tools

Specjalista ds. Jakosci / inżynier jakości
Ergonomia i organizacja stanowisk pracy

Symbol szkolenia: 
ERG-P
Termin: 
04.02.2016 - 05.02.2016
13.06.2016 - 14.06.2016

System pracy i jego elementy. Warsztaty w obszarach w ramach pracy indywidualnej i grupowej. Wizualizacja. Podział czasu pracy. Wartość dodana.  MTM, One Touch One Motion. Ergonomia - budowa modelu stanowiska. 5S. Chirurg-Pielęgniarka. Kartonowa inżynieria - projektowanie stanowisk pracy.

Opis adresatów: 

Specjaliści z działów inżynierii produkcji, 

Inżynierowie procesów, 

Specjaliści logistyki wewnętrznej, 

Osoby odpowiedzialne za ocenę zagrożeń na stanowiskach pracy, w tym inspektorzy BHP 

Osoby mające wpływ na kształtowanie efektywnych i ergonomicznych stanowisk pracy.

Rozwiązywanie problemów w środowisku GMP

Symbol szkolenia: 
GMP-PS
Termin: 
09.05.2016 - 10.05.2016

Szkolenie praktyczne w zakresie efektywnego rozwiązywania problemów w środowisku GMP. Uczestnicy  posiądą wiedzę związaną z budową autonomicznych grup rozwiązywania problemów (Koła Jakości / Problem Solving Groups) oraz wykorzystaniem w trakcie ich pracy narzędzi rozwiązywania problemów takich jak: karta kontrolna, diagram Pareto, diagram przyczynowo - skutkowy, mapa myśli (mind map), 5 x dlaczego, burza mózgów.

Udział części praktycznej w szkoleniu: 50%

Opis adresatów: 

o Inżynierowie i liderzy produkcji

o Inżynierowie jakości 

o Inżynierowie procesu.

o Specjaliści ds. ciągłego doskonalenia

o Pracownicy Działów związanych z utrzymaniem i rozwojem Systemów Zarządzania Jakością

Kontrola Jakości materiałów opakowaniowych dla przemysłu spożywczego

Symbol szkolenia: 
KOP-S
Termin: 
21.06.2016

Wymagania związane standardem PN-EN 15593:2010 dot. kontroli jakości materiałów opakowaniowych w branży spożywczej. Przedstawienie narzędzi i procesów istotnych z punktu widzenia normy. 

Udział części praktycznej w szkoleniu: 30% 

Opis adresatów: 

o Technolodzy

o Liderzy projektów

o Inżynierowie produkcji

o Inżynierowie jakości 

o Przedstawiciele firm z branży materiałów opakowaniowych, które chciałyby

ANPQP- Alliance New Product Quality Procedure

Symbol szkolenia: 
CSR-NR
Termin: 
31.03.2016 - 01.04.2016
16.06.2016 - 17.06.2016

Zaprezentowanie procedury wdrożenia nowego produktu w oparciu o metodologię ANPQP- Renault/Nissan zgodną ze standardem QS9000 oraz APQP/AIAG:

- Budowanie jakości wyrobu na całym etapie życia wyrobu dla branży motoryzacyjnej. 

- Powiązania pomiędzy etapami wdrażania nowych wyrobów. 

Opis adresatów: 

technolodzy, 

konstruktorzy, 

inżynierowie jakości, 

specjaliści ds. Logistyki, obsługi klienta

właściciele procesów, 

kierownictwo. 

Projektowanie procesów kontroli - warsztaty

Symbol szkolenia: 
PPK-W
Termin: 
02.03.2016 - 03.03.2016
11.05.2016 - 12.05.2016

Terminy związane z systemami pomiarowymi i ich oceną. Narzędzia statystyczne służące do oceny, walidacji, doboru i doskonalenia systemów pomiarowych. Badanie zdolności systemów pomiarowych dla cech mierzalnych i dyskretnych. Walidacja procesu/procedury pomiarowej. Ocena przydatności procesu pomiarowego dla danego zadania pomiarowego.  

Opis adresatów: 

osoby zajmujące się nadzorowaniem wyposażenia do monitorowania i pomiarów,

osoby zajmujące się doborem wyposażenia pomiarowego i doskonaleniem systemów pomiarowych,

pracowników izb pomiarowych,

pracownicy działu jakości, 

osoby prowadzące projekty, w tym projekty w metodologii six-sigma,

auditorzy wewnętrzni systemu zarządzania jakością.

ISO 9001:2015 – wymagania systemu zarządzania jakością

Symbol szkolenia: 
ISO9-P
Termin: 
21.04.2016 - 22.04.2016

ISO 9001:2015 – znowelizowany standard. Nowe zasady zarządzania jakością. „High Level Structure - HLS” – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania. Struktura i wymagania normy, w tym: podejście procesowe - środowisko dla funkcjonowania procesów, kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, myślenie oparte na ryzyku, wsparcie, operacje, ocena działania i doskonalenie. ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008 –  istotne zmiany. Załącznik A (informacyjny).

Opis adresatów: 

Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością

Osoby posiadające przydzielone odpowiedzialności w ramach funkcjonowania systemy zarządzania jakością

Osoby dedykowane do pracy na stanowiska objęte funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością

Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości

Liderzy projektów

Audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania jakością, 

Audytorzy zintegrowanych systemów zarządzania

Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji)

Kadra zarządzająca wyższego szczebla

ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008 - istotne zmiany

Symbol szkolenia: 
ISO9-N
Termin: 
12.02.2016

Nowe zasady zarządzania jakością. „High Level Structure - HLS” – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania. Kontekst zewnętrzny i wewnętrzny organizacji, przywództwo, nowe podejście do roli pełnomocnika, koncepcja myślenia oparta na ryzyku, wiedza organizacji, udokumentowane informacje oraz doskonalenie. Systemowe podejście do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu.

Opis adresatów: 

Kadra zarządzająca wyższego szczebla

Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością

Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji)

Osoby posiadające przydzielone odpowiedzialności w ramach funkcjonowania systemy zarządzania jakością

Osoby dedykowane do pracy na stanowiska objęte funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością

Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości

Liderzy projektów

Audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania jakością, 

Audytorzy zintegrowanych systemów zarządzania

ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004 - istotne zmiany

Symbol szkolenia: 
ISO14-N
Termin: 
07.03.2016

ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004 –  istotne zmiany. „High Level Structure - HLS” – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu, zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, przywództwo, nowe podejście do roli pełnomocnika, koncepcja myślenia oparta na ryzyku, udokumentowane informacje oraz doskonalenie. Przygotowanie organizacji do certyfikacji / recertyfikacji wg wymagań nowej wersji normy. 

Opis adresatów: 

Kadra zarządzająca wyższego szczebla

Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania środowiskowego

Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji)

Specjaliści w ramach funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego

Osoby dedykowane do pracy na stanowiska objęte funkcjonowaniem systemu zarządzania środowiskowego

Liderzy projektów

Audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania środowiskowego 

Audytorzy zintegrowanych systemów zarządzania

Excel dla inżynierów

Symbol szkolenia: 
EXL-I
Termin: 
21.03.2016 - 22.03.2016
15.06.2016 - 16.06.2016

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel przez inżynierów związanych z  analizą i przetwarzaniem danych celem przyspieszenia codziennej pracy. Graficzna prezentacja danych, statystyczna analiza danych, przetwarzanie danych, wymiana danych i ich ochrona, wykorzystanie Solvera w zakresie optymalizacji, makra, wstęp do budowania aplikacji w Excelu.

Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia: 80% 

Opis adresatów: 

inżynierowie, osoby zajmujące się analityczną analizą danych, 

pracownicy działów analiz, jakości i logistyki, 

liderzy i członkowie zespołów doskonalących 

Zakupy i ich wsparcie logistyczne

Symbol szkolenia: 
LZA
Termin: 
10.03.2016 - 11.03.2016
30.06.2016 - 01.07.2016

Omówienie podstawowych problemów i decyzji podejmowanych w procesie zakupu oraz logistyki zaopatrzenia w firmach. Omówienie procesu zakupów oraz strategii i narzędzi jego realizacji a także zagadnienia związane z wykonaniem zadań logistycznych wspierających zakup. Szkolenie praktyczne, bazujące na wykładzie interaktywnym, studiach przypadków firm, ćwiczeniach ilościowych oraz dyskusji wybranych problemów, z jakimi stykają się Uczestnicy.

Opis adresatów: 

Pracownicy działów zakupów i zaopatrzenia,

Pracownicy operacyjni i menedżerowie wszystkich szczebli przedsiębiorstw produkcyjnych 

pracownicy działów utrzymania ruchu,

pracownicy działów logistyki,

pracownicy odpowiedzialni za planowanie,

pracownicy działów zarządzania łańcuchem dostaw,

dyrektorzy/kierownicy oddziałów przedsiębiorstw.

Zarządzanie łańcuchem dostaw - fundamenty

Symbol szkolenia: 
LSC
Termin: 
14.04.2016 - 15.04.2016

Podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw oraz strategią i metodami znajdującymi  zastosowanie w ich rozwiązywaniu. Omówione zostaną na podstawie gry symulacyjnej zarówno zagadnienia związane z budowaniem więzi między członkami łańcucha dostaw, planowaniem i realizacją przepływu materiałowego w łańcuchu oraz jego doskonaleniem. Omówienie rozwiązań z różnych firm w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw oraz studia przypadków firm. Uczestnicy wezmą także udział w ćwiczeniach ilościowych oraz w dyskusjach panelowych.  

Opis adresatów: 

dyrektorzy/kierownicy oddziałów przedsiębiorstw.

pracownicy działów zakupów i zaopatrzenia,

pracownicy działów handlowych, sprzedaży i ekspedycji,

pracownicy działów logistyki,

pracownicy działów zarządzania łańcuchem dostaw,

pozostali pracownicy operacyjni i menedżerowie wszystkich szczebli przedsiębiorstw handlowych, usługowych i produkcyjnych

Transformacja Lean - efekty biznesowe - SYMULACJA

Symbol szkolenia: 
LM-TR
Termin: 
21.03.2016 - 22.03.2016
16.05.2016 - 17.05.2016

Przedstawienie Lean management jako współczesna metoda zarzadzania oraz pokazanie efektów biznesowych transformacji Lean. Rozwój zastosowania odchudzonego zarządzania w kontekście konkurencyjności oraz w odzwierciedleniu finansów operacyjnych. Fundamentalne narzędzia Kaizen i Lean zastosowane w symulacji procesów produkcyjnych. Strategie produkcji a optymalizacja zapasów.

Opis adresatów: 

Management – najwyższe kierownictwo 

Kierownictwo działów produkcji, logistyki, 

Osoby odpowiedzialne za dostawców i kontakty z nimi 

Koordynatorzy wdrożeń Lean Maufacturing i programów ciągłego doskonalenia

Lean Manufacturing w jakości

Symbol szkolenia: 
LM-Q
Termin: 
07.03.2016
20.06.2016

Szkolenie pozwala uczestnikom zrozumieć współdziałanie procesów Systemu Zarządzania Jakością oraz technik i narzędzi, które wdrażane są w Organizacjach w ramach programów Operational Excellence. 

Próba zbudowania jednego wspólnego Systemu Zarządzania Jakością uwzględniającego kluczowe elementy programów Ciągłego Doskonalenia.

Opis adresatów: 

o Kierownicy i Inżynierowie produkcji

o Kierownicy i Inżynierowie jakości 

o Inżynierowie procesu.

o Specjaliści ds. ciągłego doskonalenia

o Pracownicy Działów związanych z utrzymaniem i rozwojem Systemów Zarządzania Jakością

Wzorcowanie sprawdzianów, kątomierzy i kątowników

Symbol szkolenia: 
WZC-KAT
Termin: 
23.05.2016 - 24.05.2016

Wymagania stawiane wewnętrznym laboratoriom wzorcującym. Zagadnienia metrologiczne związane ze sprawdzianami do wałków i otworów, sprawdzianami do gwintów, wałeczków sprawdzianów i wałeczków do gwintów, szczelinomierzy, kątomierzy, kątowników 90°, kątownika walcowego oraz liniału sinusowego.

Opis adresatów: 

pracownicy zakładowych laboratoriów wzorcujących,

osóby zajmujące się wzorcowaniem i sprawdzaniem przyrządów pomiarowych,

osóby zajmujące się nadzorowaniem wyposażenia do monitorowania i pomiarów,

osóby zajmujące się doborem wyposażenia pomiarowego i doskonaleniem systemów pomiarowych,

pracowników izb pomiarowych,

osoby dokonujące kontroli za pomocą sprawdzianów i wykonujące pomiary kątowe.

Wzorcowanie ciśnieniomierzy i przyrządów do pomiaru temperatur

Symbol szkolenia: 
WZC-CS
Termin: 
08.06.2016 - 09.06.2016

Wymagania stawiane wewnętrznym laboratoriom wzorcującym. Zagadnienia związane z wyposażeniem pomiarowym do monitorowania i pomiaru temperatury i ciśnienia. Zagadnienia zagadnień dla czujników temperatury: PN-EN 60751 „czujniki platynowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych” i  PN-EN 60584 „termoelementy” oraz ciśnieniomierzy: PN-EN 472 „Ciśnieniomierze – terminologia” i PN-EN 837-1 „Ciśnieniomierze z rurką Bourdona”.

Opis adresatów: 

pracownicy zakładowych laboratoriów wzorcujących,

osóby zajmujące się wzorcowaniem i sprawdzaniem przyrządów pomiarowych,

osóby zajmujące się nadzorowaniem wyposażenia do monitorowania i pomiarów,

osóby zajmujące się doborem wyposażenia pomiarowego i doskonaleniem systemów pomiarowych,

pracowników izb pomiarowych,

pracowników służb utrzymania ruchu.

Subskrybuje zawartość