Free marketing tools

Specjalista ds. Jakosci / inżynier jakości
Organizacja i przezbrajanie stanowisk pracy metodą 5S i SMED - warsztaty

Symbol szkolenia: 
SMED-5S
Termin: 
17.12.2015 - 18.12.2015

Szkolenie warsztatowe oparte o symulacje na rzeczywistym stanowisku. Wprowadzenie do 5S. Procedura wdrożenia i zasady utrzymania 5S w firmie. Prezentacja i przykłady przedstawiające metodę prowadzenia 5S jako podstawy do  stworzenia i utrzymywania dobrze zorganizowanego, czystego, wydajnego i o najwyższej jakości stanowiska pracy.  Zapoznanie z metodologią SMED. 4 Kroki SMED. Wykonanie filmu z przezbrojenia maszyny i jego obróbka.

Opis adresatów: 

Średni i wyższy szczebel zarządzania, Kierownicy zmian

Osoby odpowiedzialne za produkcję, inżynierowie produkcji

Inżynierowie procesu, osoby odpowiedzialne za ciągłe doskonalenie 

Kadra inżynieryjna odpowiedzialna za obsługę techniczną maszyn i urządzeń produkcyjnych,

Kierownicy działów technicznych i produkcyjnych,

Osoby realizujące przestawienia maszyn / linii produkcyjnych, aby przystosować linię do produkcji nowego asortymentu.

Budowanie i wizualizacja wskaźników wydajnościowych z uwzględnieniem OEE

Symbol szkolenia: 
OEE-KPI
Termin: 
14.09.2015 - 15.09.2015
01.12.2015 - 02.12.2015

Szkolenie warsztatowe oparte o symulację linii produkcyjnej. Praktyczne opisanie procesu na podstawie mapy. Kluczowe wskaźniki wydajności - KPI i mierniki procesów. LPI – Line Performance Improvement. Poprawa wskaźników efektywności linii produkcyjnych. Opracowanie wzorca Tablic Wizualizacji wskaźników dla poszczególnych obszarów. Wskaźniki TPM. Wskaźnik OEE. Warsztaty OEE

Opis adresatów: 

Średni i wyższy szczebel zarządzania, Kierownicy zmian

Osoby odpowiedzialne za produkcję, inżynierowie produkcji

Inżynierowie procesu, osoby odpowiedzialne za ciągłe doskonalenie 

Kadra inżynieryjna odpowiedzialna za obsługę techniczną maszyn i urządzeń produkcyjnych,

Kierownicy działów technicznych i produkcyjnych,

Wzorcowanie wag nieautomatycznych

Symbol szkolenia: 
WZC-WN
Termin: 
12.08.2015 - 13.08.2015
02.11.2015 - 03.11.2015

Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych. Praktyczne zagadnienia wzorcowania wag nieautomatycznych. Wymagania systemów zarządzania jakością w zakresie wzorcowania i sprawdzania wag. Szacowanie budżetu niepewności pomiaru. Opracowanie świadectwa wzorcowania. Orzekanie o zgodności z wymaganiami.

Opis adresatów: 

Personel laboratoriów metrologicznych i izb pomiarowych. 

Osoby zajmujące się doborem wyposażenia pomiarowego. 

Osoby zajmujące się nadzorowaniem wyposażenia do monitorowania i pomiarów. 

Osoby zajmujące się pomiarami. 

Osoby zajmujące się wzorcowaniem przyrządów pomiarowych. 

Pełnomocnicy systemów zarządzania jakością

Metody statystyczne w zarządzaniu i usługach z wykorzystaniem MINITAB 17 - poziom podstawowy

Symbol szkolenia: 
STAT-U-P
Termin: 
08.10.2015 - 09.10.2015

Charakterystyka i zasady obsługi programu Minitab 17. Podstawy statystycznej analizy danych – parametry (statystyki) opisowe, wizualizacja danych, Wykorzystanie rozkładu normalnego w analizach statystycznych, Statystyczne sterowanie procesem  (SPC) – wybrane zagadnienia, Wybrane metody prognozowania statystycznego, Podstawowe testy statystyczne, Six Sigma z Minitabem, Minitab Assistant – nie tylko rachunki ale także interpretacja (dwa w jednym !)

Opis adresatów: 

Specjaliści dokonujący statystycznej analizy danych.

Pracownicy działów raportowania i analiz.

Kierownicy operacyjni

Six Sigma Green Belts i Six Sigma Black Belts 

Koordynator ds. optymalizacji procesów - część 2 - warsztaty "wirtualna fabryka"

Symbol szkolenia: 
SOP-D
Termin: 
24.08.2015 - 25.08.2015

Warsztaty praktyczne na bazie symulacji „wirtualna fabryka” uwzględniającej doskonalenie zarządzania programem optymalizacyjnym w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Sztuka obserwacji i zrozumienia procesu. Metody i narzędzia zdobywania danych, ich interpretacji i podejmowania decyzji. Definiowanie mapy obszarów do doskonalenia, określenia wskaźników efektywności jak najbardziej spójnych z  celami organizacji.  Dobór metody optymalizacji  i stworzenie sposobu monitorowania programu z punktu widzenia specjalisty ds.

Opis adresatów: 

Referenci i specjaliści ds. produkcji. 

Inżynierowie i koordynatorzy produkcji.

Inżynierowie jakości i optymalizacji procesu .

Pracownicy działów optymalizacji produkcji i supply chain 

Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji 

Studenci 

Obsługa wtryskarek do tworzyw i ustawianie procesu wtrysku

Symbol szkolenia: 
PR-WTR-P
Termin: 
27.08.2015 - 28.08.2015
26.11.2015 - 27.11.2015

Szkolenie w przystępny i praktyczny sposób zapoznaje uczestników z budową i funkcjami poszczególnych zespołów wtryskarki oraz ich związkiem z procesem wtrysku pod względem wpływu na jakość detali i wydajność pracy. Krok po kroku przedstawia etapy przygotowania wtryskarki i formy do pracy, ustawianie parametrów procesu oraz ich optymalizację. Ponadto 

w szczegółowy sposób omawiane są zasady BHP, jakie muszą być zachowane przy obsłudze wtryskarek. 

Opis adresatów: 

technolodzy, 

Inżynierowie procesu, 

Operatorzy wtryskarek i ustawiacze, 

Inżynierowie jakości,

Audytorzy procesów produkcyjnych

Specjaliści ds. BHP, 

Podstawy GMP dla branży farmaceutycznej

Symbol szkolenia: 
GMP-P
Termin: 
03.09.2015
01.06.2015

Przegląd terminologii i prawa farmaceutycznego wraz z aktami wykonawczymi. Omówienie zasad GMP w procesach systemowych, produkcyjnych, logistycznych i kontrolnych.  Podstawy higieny farmaceutycznej. Rodzaje auditów w branży farmaceutycznej, stosowana terminologia.  Studia przypadków, ćwiczenia praktyczne, w tym w oparciu o wybrane sytuacje. 

Opis adresatów: 

Pracownicy średniego niższego i szczebla zarzadzania firm branży farmaceutycznej, którzy musza być zaznajomieni z wymaganiami GMP,

osoby wykonujące audity wewnętrzne GMP i u dostawców w przedsiębiorstwach farmaceutycznych na podstawowym i średnim poziomie zaawansowania - jako szkolenie przypominające,

Audit wewnętrzny GMP dla branży farmaceutycznej

Symbol szkolenia: 
GMP-A
Termin: 
04.09.2015
02.06.2015

Rodzaje auditów w branży farmaceutycznej, stosowana terminologia. Specyfika auditu wewnętrznego w farmacji. Kwalifikacje auditorów. Planowanie, przygotowanie i realizacja auditu wewnętrznego GMP. Typowa dokumentacja auditu. Techniki zbierania informacji i pozyskiwania obiektywnych dowodów z auditu. Identyfikacja niezgodności i ich usuwanie. Studia przypadków, ćwiczenia praktyczne, w tym w oparciu o sytuacje auditowe. 

Opis adresatów: 

osoby wykonujące audity wewnętrzne GMP w przedsiębiorstwach farmaceutycznych na podstawowym i średnim poziomie zaawansowania,

doświadczeni auditorzy GMP – jako szkolenie przypominające.

Osoby wykonujące audyty GMP u dostawców dla branży farmaceutycznej

Zarządzanie projektami

Symbol szkolenia: 
ZP
Termin: 
23.09.2015 - 24.09.2015
07.12.2015 - 08.12.2015

Zarządzanie projektami (Project Management) stanowi jedną z form organizacji przedsiębiorstw do rozwiązywania złożonych problemów i realizacji planu działania. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania projektami oraz zasadami i prawami obowiązującymi przy ich konstruowaniu. Ponadto zostaną przedstawione metody i techniki pomocnicze wspomagające pracę zespołu projektowego.

Opis adresatów: 

Osoby zarządzające przedsiębiorstwem.

Kierownicy i członkowie zespołów projektowych.

Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości

Kaizen - ciągłe doskonalenie

Symbol szkolenia: 
KAIZ-P
Termin: 
07.07.2015 - 08.07.2015
03.11.2015 - 04.11.2015

Organizacja i działanie systemu KAIZEN” dla  członków zespołów KAIZEN ze szczególnym uwzględnieniem ich liderów. Przygotowanie uczestników do podjęcia skutecznej i efektywnej współpracy dotyczącej ciągłego doskonalenia  w ramach systemu KAIZEN. Przygotowanie do Kaizen, stosowanie Kaizen, zespołowość, metody rozwiązywania problemów. Opracowanie standardów operacyjnych mających na celu zwiększenie produktywności i lepszą jakość pracy pracowników brygad produkcyjnych.

Opis adresatów: 

Pracownicy, których rolą w przedsiębiorstwie będzie/jest współudział w procesie ciągłego doskonalenia – niezależnie od charakteru ich macierzystych jednostek organizacyjnych oraz miejsca w strukturze organizacyjnej.

Połączenia gwintowe - analiza oraz optymalizacja procesu dokręcania. Warsztaty

Symbol szkolenia: 
POM-GW-W
Termin: 
17.06.2015
02.10.2015
18.12.2015

Warsztaty uzupełniające wiedzę ze szkolenia z optymalizacji połączeń gwintowych (symbol POM-GW), gdzie nacisk położony jest na analizę (eksperyment) przeprowadzoną na wartościach pola powierzchni pod krzywą dokręcania – bardzo istotny parametr w sytuacji strategii dokręcania na określony kąt. Podczas warsztatów omówione są również strategie dokręcania oraz ćwiczenia z analizy i interpretacji wyników.

Opis adresatów: 

Pracownicy działów inżynierii produkcji, jakości, montażu. Osoby odpowiedzialne za jakość procesu produkcyjnego. Liderzy i członkowie zespołów realizujących projekty doskonalące. Osoby z nadzoru technologicznego.

Dodatkowe zalecenia: 

Zalecana umiejętność obsługi MS Excel i znajomość podstaw statystyki.  Odbycie szkolenia: „Połączenia gwintowe – analiza 

i optymalizacja procesu dokręcania”.

Ocena wizualna połączeń spawanych VT

Symbol szkolenia: 
POM-VT
Termin: 
15.09.2015 - 16.09.2015
16.11.2015 - 17.11.2015

Metodyka wykonywania nieniszczących badań wizualnych połączeń spawanych (Visual Testing Of Materials), przy wytwarzaniu i przetwórstwie metali oraz badania przed i eksploatacyjne urządzeń, obiektów i konstrukcji. Metody i zasady przeprowadzania badań wizualnych (bezpośrednich i zdalnych). Dobór technik badawczych w zależności od badanych obiektów. Etapy (kolejność) przeprowadzania badania.  Wyposażenie niezbędne do przeprowadzania badań, narzędzia i przyrządy pomocnicze. Informacje przed badaniem, ocena i raportowanie.

Opis adresatów: 

Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.

Liderzy projektów.

Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.

Pracownicy działów SQA, SQD.

Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

pracownicy działów kontroli jakości, firm usługowych wykonujących badania nieniszczące - NDT Non-Destructive Testing

personel nadzoru inwestycyjnego i technologicznego. 

Dodatkowe zalecenia: 

Aby uczestnik mógł w pełni uczestniczyć w szkoleniu oraz w prosty i łatwy sposób przyswoić wymaganą programem szkoleniowym wiedzę, preferowany jest techniczny kierunek wykształcenia lub co najmniej kilkumiesięczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach technicznych. Ponadto od kandydata wymaga się:

Wykształcenia minimum zawodowego.

Umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń matematycznych 

Obsługa bazy IMDS

Symbol szkolenia: 
IMDS
Termin: 
25.06.2015 - 26.06.2015
12.10.2015 - 13.10.2015
30.11.2015 - 01.12.2015

Wymagania prawne dotyczące IMDS (International Material Data System). 

Funkcje bazy IMDS - logowanie, tworzenie i wysyłanie kart materiałowych z uwzględnieniem specyficznych wymagań klientów, zwalnianie danych od dostawców, administrowanie bazą. Przykłady, mini wykład i ćwiczenia z wykorzystaniem bazy IMDS. 

Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia: 50%  (do każdej poruszanej części bazy IMDS przewidziane jest ćwiczenie).

Opis adresatów: 

Osoby odpowiedzialne za przedkładanie dokumentacji PPAP do klientów. 

Osoby odpowiedzialne za zatwierdzanie kart materiałowych w IMDS od dostawców

Osoby odpowiedzialne za raportowanie i zatwierdzanie danych materiałowych w bazie IMDS.

Firmy rozpoczynające działalność produkcyjną dla przemysłu motoryzacyjnego.

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego w laboratorium fizykochemicznym

Symbol szkolenia: 
NWP-FCH
Termin: 
10.08.2015 - 11.08.2015
07.12.2015 - 08.12.2015

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz normy PN-EN ISO 10012:2004, hierarchia wyposażenia pomiarowego, dobór wyposażenia pomiarowego do określonej metody, podstawowy cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego, harmonogramy nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym, ustalanie odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi, procedura nadzorowania wyposażenia pomiarowego, wzorcowania wewnętrzne (przykładowa procedura wzorcowania wewnętrznego pehametru metodą elektryczną) - wymagania, spójność pomiarowa, interpretacja świadectwa wzorcowania

Opis adresatów: 

Pracownicy laboratorium, kandydaci do pracy w laboratorium fizyko-chemicznym, 

pracownicy techniczni oraz kierownicy odpowiedzialni na nadzorowanie wyposażenia pomiarowego, 

eksperci techniczni/ auditorzy wewnętrzni. 

Planowanie eksperymentu - DOE - metoda Shainina

Symbol szkolenia: 
DOE-SH
Termin: 
12.10.2015 - 13.10.2015
16.11.2015 - 17.11.2015

Metody Shainina jako jedno z czterech podstawowych działów metodyki planowania doświadczeń (ang. DoE – Design of Experiments). Szkolenie zawiera podstawowe narzędzia metody Shainina: karty Multi-Vari, poszukiwanie składowych (ang. Component Search), porównania w parach (ang. Paired Comparisons), poszukiwanie zmiennych (ang. Variables Search), B vs. C (ang. Beter-versus-Current), RTP (ang. Realistic Tolerance Parallelogram). Metoda Shainina może być stosowana zarówno w fazie projektowej, jak i wdrożeniowej oraz produkcyjnej. 

Opis adresatów: 

- inżynierowie procesu 

- specjaliści ds. ciągłego doskonalenia  (CIP)

- kierownicy ds. jakości, inżynierowie jakości 

- Six Sigma Black Belt i Green Belts

Subskrybuje zawartość