Free marketing tools

Specjalista ds. Jakosci / inżynier jakości
Podstawy GMP dla branży farmaceutycznej

Symbol szkolenia: 
GMP-P
Termin: 
02.03.2015
01.06.2015

Przegląd terminologii i prawa farmaceutycznego wraz z aktami wykonawczymi. Omówienie zasad GMP w procesach systemowych, produkcyjnych, logistycznych i kontrolnych.  Podstawy higieny farmaceutycznej. Rodzaje auditów w branży farmaceutycznej, stosowana terminologia.  Studia przypadków, ćwiczenia praktyczne, w tym w oparciu o wybrane sytuacje. 

Opis adresatów: 

Pracownicy średniego niższego i szczebla zarzadzania firm branży farmaceutycznej, którzy musza być zaznajomieni z wymaganiami GMP,

osoby wykonujące audity wewnętrzne GMP i u dostawców w przedsiębiorstwach farmaceutycznych na podstawowym i średnim poziomie zaawansowania - jako szkolenie przypominające,

Audit wewnętrzny GMP dla branży farmaceutycznej

Symbol szkolenia: 
GMP-A
Termin: 
03.03.2015
02.06.2015

Rodzaje auditów w branży farmaceutycznej, stosowana terminologia. Specyfika auditu wewnętrznego w farmacji. Kwalifikacje auditorów. Planowanie, przygotowanie i realizacja auditu wewnętrznego GMP. Typowa dokumentacja auditu. Techniki zbierania informacji i pozyskiwania obiektywnych dowodów z auditu. Identyfikacja niezgodności i ich usuwanie. Studia przypadków, ćwiczenia praktyczne, w tym w oparciu o sytuacje auditowe. 

Opis adresatów: 

osoby wykonujące audity wewnętrzne GMP w przedsiębiorstwach farmaceutycznych na podstawowym i średnim poziomie zaawansowania,

doświadczeni auditorzy GMP – jako szkolenie przypominające.

Osoby wykonujące audyty GMP u dostawców dla branży farmaceutycznej

Zarządzanie projektami

Symbol szkolenia: 
ZP
Termin: 
20.04.2015 - 21.04.2015
17.06.2015 - 18.06.2015

Zarządzanie projektami (Project Management) stanowi jedną z form organizacji przedsiębiorstw do rozwiązywania złożonych problemów i realizacji planu działania. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania projektami oraz zasadami i prawami obowiązującymi przy ich konstruowaniu. Ponadto zostaną przedstawione metody i techniki pomocnicze wspomagające pracę zespołu projektowego.

Opis adresatów: 

Osoby zarządzające przedsiębiorstwem.

Kierownicy i członkowie zespołów projektowych.

Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości

Kaizen - ciągłe doskonalenie

Symbol szkolenia: 
KAIZ-P
Termin: 
14.04.2015 - 15.04.2015
02.06.2015 - 03.06.2015

Organizacja i działanie systemu KAIZEN” dla  członków zespołów KAIZEN ze szczególnym uwzględnieniem ich liderów. Przygotowanie uczestników do podjęcia skutecznej i efektywnej współpracy dotyczącej ciągłego doskonalenia  w ramach systemu KAIZEN. Przygotowanie do Kaizen, stosowanie Kaizen, zespołowość, metody rozwiązywania problemów. Opracowanie standardów operacyjnych mających na celu zwiększenie produktywności i lepszą jakość pracy pracowników brygad produkcyjnych.

Opis adresatów: 

Pracownicy, których rolą w przedsiębiorstwie będzie/jest współudział w procesie ciągłego doskonalenia – niezależnie od charakteru ich macierzystych jednostek organizacyjnych oraz miejsca w strukturze organizacyjnej.

Połączenia gwintowe - analiza oraz optymalizacja procesu dokręcania. Warsztaty

Symbol szkolenia: 
POM-GW-W
Termin: 
25.03.2015
17.06.2015

Warsztaty uzupełniające wiedzę ze szkolenia z optymalizacji połączeń gwintowych (symbol POM-GW), gdzie nacisk położony jest na analizę (eksperyment) przeprowadzoną na wartościach pola powierzchni pod krzywą dokręcania – bardzo istotny parametr w sytuacji strategii dokręcania na określony kąt. Podczas warsztatów omówione są również strategie dokręcania oraz ćwiczenia z analizy i interpretacji wyników.

Opis adresatów: 

Pracownicy działów inżynierii produkcji, jakości, montażu. Osoby odpowiedzialne za jakość procesu produkcyjnego. Liderzy i członkowie zespołów realizujących projekty doskonalące. Osoby z nadzoru technologicznego.

Dodatkowe zalecenia: 

Zalecana umiejętność obsługi MS Excel i znajomość podstaw statystyki.  Odbycie szkolenia: „Połączenia gwintowe – analiza 

i optymalizacja procesu dokręcania”.

Ocena wizualna połączeń spawanych VT

Symbol szkolenia: 
POM-VT
Termin: 
16.02.2015 - 17.02.2015
11.05.2015 - 12.05.2015

Metodyka wykonywania nieniszczących badań wizualnych połączeń spawanych (Visual Testing Of Materials), przy wytwarzaniu i przetwórstwie metali oraz badania przed i eksploatacyjne urządzeń, obiektów i konstrukcji. Metody i zasady przeprowadzania badań wizualnych (bezpośrednich i zdalnych). Dobór technik badawczych w zależności od badanych obiektów. Etapy (kolejność) przeprowadzania badania.  Wyposażenie niezbędne do przeprowadzania badań, narzędzia i przyrządy pomocnicze. Informacje przed badaniem, ocena i raportowanie.

Opis adresatów: 

Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.

Liderzy projektów.

Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.

Pracownicy działów SQA, SQD.

Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

pracownicy działów kontroli jakości, firm usługowych wykonujących badania nieniszczące - NDT Non-Destructive Testing

personel nadzoru inwestycyjnego i technologicznego. 

Dodatkowe zalecenia: 

Aby uczestnik mógł w pełni uczestniczyć w szkoleniu oraz w prosty i łatwy sposób przyswoić wymaganą programem szkoleniowym wiedzę, preferowany jest techniczny kierunek wykształcenia lub co najmniej kilkumiesięczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach technicznych. Ponadto od kandydata wymaga się:

Wykształcenia minimum zawodowego.

Umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń matematycznych 

Obsługa bazy IMDS

Symbol szkolenia: 
IMDS
Termin: 
19.02.2015 - 20.02.2015
25.06.2015 - 26.06.2015

Wymagania prawne dotyczące IMDS (International Material Data System). 

Funkcje bazy IMDS - logowanie, tworzenie i wysyłanie kart materiałowych z uwzględnieniem specyficznych wymagań klientów, zwalnianie danych od dostawców, administrowanie bazą. Przykłady, mini wykład i ćwiczenia z wykorzystaniem bazy IMDS. 

Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia: 50%  (do każdej poruszanej części bazy IMDS przewidziane jest ćwiczenie).

Opis adresatów: 

Osoby odpowiedzialne za przedkładanie dokumentacji PPAP do klientów. 

Osoby odpowiedzialne za zatwierdzanie kart materiałowych w IMDS od dostawców

Osoby odpowiedzialne za raportowanie i zatwierdzanie danych materiałowych w bazie IMDS.

Firmy rozpoczynające działalność produkcyjną dla przemysłu motoryzacyjnego.

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego w laboratorium fizykochemicznym

Symbol szkolenia: 
NWP-FCH
Termin: 
08.12.2014 - 09.12.2014
19.01.2015 - 20.01.2015
20.04.2015 - 21.04.2015

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz normy PN-EN ISO 10012:2004, hierarchia wyposażenia pomiarowego, dobór wyposażenia pomiarowego do określonej metody, podstawowy cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego, harmonogramy nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym, ustalanie odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi, procedura nadzorowania wyposażenia pomiarowego, wzorcowania wewnętrzne (przykładowa procedura wzorcowania wewnętrznego pehametru metodą elektryczną) - wymagania, spójność pomiarowa, interpretacja świadectwa wzorcowania

Opis adresatów: 

Pracownicy laboratorium, kandydaci do pracy w laboratorium fizyko-chemicznym, 

pracownicy techniczni oraz kierownicy odpowiedzialni na nadzorowanie wyposażenia pomiarowego, 

eksperci techniczni/ auditorzy wewnętrzni. 

Planowanie eksperymentu - DOE - metoda Shainina

Symbol szkolenia: 
DOE-SH
Termin: 
04.02.2015 - 05.02.2015
23.03.2015 - 24.03.2015

Metody Shainina jako jedno z czterech podstawowych działów metodyki planowania doświadczeń (ang. DoE – Design of Experiments). Szkolenie zawiera podstawowe narzędzia metody Shainina: karty Multi-Vari, poszukiwanie składowych (ang. Component Search), porównania w parach (ang. Paired Comparisons), poszukiwanie zmiennych (ang. Variables Search), B vs. C (ang. Beter-versus-Current), RTP (ang. Realistic Tolerance Parallelogram). Metoda Shainina może być stosowana zarówno w fazie projektowej, jak i wdrożeniowej oraz produkcyjnej. 

Opis adresatów: 

- inżynierowie procesu 

- specjaliści ds. ciągłego doskonalenia  (CIP)

- kierownicy ds. jakości, inżynierowie jakości 

- Six Sigma Black Belt i Green Belts

Zarządzanie ryzykiem w projekcie - PRM Project Risk Managment

Symbol szkolenia: 
PRM-P
Termin: 
23.03.2015 - 24.03.2015
11.05.2015 - 12.05.2015

Zasady skutecznego zarządzania ryzykiem podczas prowadzenia projektów na każdym ich etapie. Korzyści z efektywnego zarządzania ryzykiem. Możliwe zagrożenia – czego należy unikać i jakie są najczęściej popełniane błędy. Sposób przygotowania, planowania i przeprowadzania analizy. Organizacja metody, role poszczególnych uczestników. Ocena ryzyka.  Skale ocen. Planowanie i weryfikacja skuteczności działań korygujących. Praca z ryzykiem. Praca z danymi. Analizy przypadków, ćwiczenia zespołowe analizy ryzyka na wybranych przykładach.

 

Opis adresatów: 

·       Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.

·       Inżynierowie produkcji

·       Liderzy projektów.

 

·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom rozszerzony

Symbol szkolenia: 
GDT-M-R
Termin: 
10.12.2014 - 12.12.2014
21.01.2015 - 23.01.2015
04.03.2015 - 06.03.2015
27.05.2015 - 29.05.2015
Wymiarowanie i tolerowanie geome­try­­czne­­ wg norm ISO oraz ASME poszerzone o wybrane normy DIN, VW, GS. Interpretacja rysunku technicznego pod kątem geometrii wyrobów w odniesieniu do wymagań branży motoryzacyjnej. Odchyłki i tolerancje kształtu, kierunku, położenia oraz bicia. Zasady prawidłowego doboru narzędzi i strategii pomiarowych do wybranych zapisów tolerancji. Zastosowanie współrzędno­ściowych technik pomiarowych do pomiaru odchyłek geometrycznych. Niepewność pomiaru i ocena zgodności wyrobów wg normy ISO 14253-1.
Opis adresatów: 

Pracownicy działów konstrukcyjnych, konstruktorzy maszyn, narzędzi, oprzyrządowania o małym 

doświadczeniu w branży motoryzacyjnej

Technolodzy, kierownicy produkcji i dozór techniczny średniego szczebla.

Technicy pomiaru i operatorzy maszyn pomiarowych, inżynierowie jakości i inżynierowie produktów, operatorzy maszyn CNC.

Pracownicy działów jakości, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców.

Liderzy i członkowie zespołów poprawy jakości.

Doradcy techniczni.

Nowości w wymiarowaniu i tolerowaniu geometrycznym

Symbol szkolenia: 
GDT-N
Termin: 
25.02.2015
20.05.2015

Niepewność specyfikacji oraz jej wpływ na ocenę zgodności / niezgodności wyrobów. Nowe modyfikatory tolerancji liniowych i geometrycznych. Możliwości i przykłady zastępowania tolerancji liniowych tolerancjami geometrycznymi. Zmiany w normach GPS. System punktów referencyjnych (RPS) wg norm VW. Plan pomiarowy wg norm GS jako dobra praktyka tolerowania położenia i kierunku powierzchni, krawędzi, otworów oraz wałków. Tolerancje ogólne dla części 

Opis adresatów: 

Wszyscy Uczestnicy szkoleń z zakresu GDT (kontynuacja tematyki GDT/GPS)

Inżynierowie i specjaliści ds. rozwoju i ciągłego doskonalenia

Inżynierowie i specjaliści działów R&D

Konstruktorzy

Budowanie relacji i zaufania w firmie - warsztaty (PersonAll® SMART)

Symbol szkolenia: 
UO-BRO
Termin: 
14.11.2014
16.01.2015
16.03.2015
15.05.2015

Celem warsztatów jest budowanie wzajemnych relacji i kompetencji niezbędnych do stworzenia i utrzymywania efektywnych zespołów. Skuteczność zespołu jest największa, gdy między zachowaniami zadaniowymi i zespołowymi istnieje właściwa proporcja, natomiast zachowania indywidualne są ograniczone do minimum. Gdyby członkowie zespołu koncentrowali się głównie na realizacji zadań, osiąganie celu byłoby trudne, gdyż relacje w zespole ulegałyby stałemu pogorszeniu.

Opis adresatów: 

Auditor dostawców, Auditor wewnętrzny, Główna księgowa, Handlowiec, Inżynier procesu, Inżynier produktu, Kierownik Działu Administracji i Infrastruktury, Kierownik Działu Finansowego i Controllingu, Kierownik Działu Logistyki i Zakupów, Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży, Kierownik Działu Produkcji i Usług, Kierownik Działu Zapewnienia Jakości, Kierownik laboratorium, Kontroler jakości, Koordynator wdrożenia, Lider zespołu produkcyjnego, Logistyk, Magazynier, Menedżer, Mistrz i Brygadzista, Operator / pracownik produkcyjny, Pracownicy Utrzymania ruchu, Pracownik BHP, Pracownik Działu Sprzedaży, Pracownik Działu Zakupów, Pracownik laboratorium / metrolog, Serwisant, Specjalista ds. Jakości / inżynier jakości, Specjalista ds. marketingu, Technolog/konstruktor, Trener wewnętrzny

Certyfikowany Ekspert Lean Six Sigma- egzamin

Symbol szkolenia: 
CELSS-E

Egzamin kończący kurs Certyfikowany ekspert ds. metod statystycznych zgodny z programem Akademia TQMsoft.

Subskrybuje zawartość