Free marketing tools

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie projektami wg Agile

Symbol szkolenia: 
ZP-AG
Termin: 
20.11.2015

Ergonomia stanowisk pracy

Symbol szkolenia: 
ERG
Termin: 
25.04.2016

Szkolenie przygotowuje uczestników do przeprowadzenia analizy ergonomicznej dla istniejących stanowisk pracy. Podaje także zasady, w oparciu, o które należy projektować stanowiska, aby ograniczać ryzyko zawodowe związane z wykonywaniem pracy.  
Metodyka szkolenia. Teoria ilustrowana jest praktycznymi przykładami, zdjęciami oraz materiałem filmowym, w oparciu, o który uczestnicy przekładają poznaną teorię na praktykę, oceniając ergonomię różnych prac stanowiskowych i transportowych. 

Opis adresatów: 

Szkolenie dedykowane dla specjalistów z działów inżynierii produkcji, inżynierów procesów, logistyki wewnętrznej, osób odpowiedzialnych za ocenę zagrożeń na stanowiskach pracy, inspektorów BHP oraz innych osób, które mają lub chcą mieć wpływ na kształtowanie efektywnych i ergonomicznych stanowisk pracy.

Zarządzanie działem sprzedaży – warsztaty 2-dniowe

Symbol szkolenia: 
UO-ZDS
Termin: 
02.02.2015 - 03.02.2015

Szkolenie ma na celu  wyposażenie managera sprzedaży w narzędzia pozwalające na dopasowanie do specyfiki rynkowej własnego działu sprzedażowego. Obejmuje między innymi:  trening umiejętności zarządzania działem sprzedaży; określenie możliwości i metod wykorzystania posiadanego kapitału ludzkiego w procesach sprzedaży; przekładanie celów zarządu na cele działu sprzedaży; potrzeby i rozwój kompetencji miękkich managera sprzedaży; elementy coachingu w pracy managera sprzedawców oraz umiejętności twarde niezbędne do realizacji celów biznesowych.

Opis adresatów: 

 

Manager sprzedaży, dyrektor sprzedaży, kierownik sprzedaży, właściciel procesu sprzedaży

Marketing Internetowy - warsztaty 2-dniowe

Symbol szkolenia: 
UO-MI
Termin: 
27.01.2016 - 28.01.2016
12.04.2016 - 13.04.2016

Wielopłaszczyznowe ujęcie komunikacji w Internecie z wykorzystaniem narzędzi wspierających podejmowane działania. Zasady formułowania strategii marketingowej wraz z badaniem stopnia realizacji celów (ewaluacja). Doskonalenie umiejętności związanych z efektywną komunikacją z potencjalnymi oraz już istniejącymi klientami firmy.  Szczegółowe omówienie zagadnienia, jakim jest marketing internetowy, wskazanie na jego części składowe oraz projektowanie rozwiązań komunikacyjnych.

Opis adresatów: 

Specjaliści ds. marketingu, Pracownicy działu marketingu, osoby odpowiedzialne za marketing w firmie, managerowie, właściciele firm.

Analiza finansowa projektów

Symbol szkolenia: 
ZP-AF

Podstawowe zagadnienia analizy finansowej przedsięwzięć. Wartość pieniądza w czasie. Tworzenie bilansu, rachunku zysków i start oraz przepływów pieniężnych na potrzeby projektu. Wskaźniki, modele decyzyjne, analiza ryzyka, zagrożenia. Wykład ilustrowany przykładami i studiami przypadków. Ćwiczenia.

SQD- Rozwój jakości Dostawców

Symbol szkolenia: 
SQD

Przekazanie informacji o wymaganiach klientów dotyczących współpracy i świadczenia usług zgodnie z VDA 2,  ISO/TS 16949  Przygotowanie firmy do auditów ze strony klientów - pod kątem spełnienia wymagań w łańcuchu dostaw dla usług w branży motoryzacyjnej. Przedstawienie zasad zarządzania projektami i wykorzystania zasobów. Realizacja ofertowania, realizacji zamówień, procesów związanych z klientem (CRM). Uzyskanie zgodności z wymaganiami prawnymi, zapewnienie wzrostu satysfakcji klienta, stałe doskonalenie działań.

Opis adresatów: 

• dostawcy zawiązani z przemysłem motoryzacyjnym,
• pracownicy działów logistyki i zakupów,
• kierujący projektami, inżynierowie produktu
• inżynierowie sprawujący nadzór nad dostawcami
• osoby odpowiedzialne za produkcję,
• osoby uczestniczące w audytach realizowanych przez klienta.

Podstawy finansów dla kadry technicznej

Symbol szkolenia: 
FIN-P

Zagadnienia analizy finansowej niezbędne w pracy inżyniera. Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Interpretacja sprawozdań finansowych. Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwie. Wskaźniki. Potrzeby kapitałowe firmy, koszt kapitału. Wykład ilustrowany przykładami i studiami przypadków, ćwiczenia.

Opis adresatów: 

Kadra techniczna przedsiębiorstw (pracownicy działów badawczo-rozwojowych, działów produkcji, technolodzy).

Pracownicy opracowujący i wdrażający różnego rodzaju projekty (produkty, procesy, działania marketingowe).

Trener wewnętrzny w firmie produkcyjnej - podstawy

Symbol szkolenia: 
UO-TWP
Termin: 
26.01.2016
17.05.2016

Warsztaty umożliwiają rozwinięcie umiejętności praktycznych w zakresie planowania, przygotowywania i prowadzenia szkoleń przez osoby, które ze względu na charakter swojej codziennej pracy, zmuszone są do przekazywania często skomplikowanych informacji, lub trudnych decyzji pracownikom różnego szczebla.

Opis adresatów: 

Osoby bez wcześniejszego przygotowania trenerskiego (Pracownicy Działów HR, Działów Szkoleń, Trenerzy Wewnętrzni z krótkim stażem, osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników)

Praktyczne aspekty planowania i ewaluacji szkoleń

Symbol szkolenia: 
UO-RAPS
Termin: 
23.02.2016 - 24.02.2016
07.06.2016 - 08.06.2016

Warsztaty oparte o analizę studiów przypadków i symulacje. Doskonalenie umiejętności z zakresu rozpoznawania i analizy potrzeb szkoleniowych, skutecznej współpracy z firmą szkoleniową przy planowaniu i projektowaniu szkoleń oraz doboru sposobów ewaluacji w zależności od celów szkoleniowych i możliwości przedsiębiorstwa.

Opis adresatów: 

Pracownicy Działów HR, Działów Szkoleń, Trenerzy Wewnętrzni, osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników

Skuteczny menadżer – praktyczne aspekty zarządzania

Symbol szkolenia: 
UO-SM
Termin: 
26.04.2016 - 27.04.2016

Szkolenie omawia praktyczne aspekty zarządzania podległymi obszarami przedsiębiorstwa i powierzonymi zasobami, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z kierowaniem ludźmi.

Opis adresatów: 

Kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla, Osoby kierujące zespołami projektowymi, Osoby nadzorujące sekcje i grupy szeregowych pracowników (superwizorzy, brygadziści) Osoby przygotowujące się do roli kierowniczej.

Zawieranie umów z klientami a ryzyko jakościowe

Symbol szkolenia: 
ZP-RJ

Zasady minimalizacji ryzyka przy zawieraniu umów z klientami. Rozpoznanie potencjalnego klienta. Typowe ryzyka i „pułapki" w umowach. Rola biznes planu, analizy finansowej projektu i ubezpieczeń. Aneksy do umów dotyczące wymagań jakościowych: kary, mierniki wymagań, reklamacje. Teoria, analizy przypadków, ćwiczenia.

Indywidualne podejście do klienta strategicznego w sprzedaży B2B

Symbol szkolenia: 
IKS

Obsługa klienta w systemie B2B od pierwszego kontaktu do zamknięcia handlowego. Klient strategiczny. Komunikacja z klientem, prezentacja oferty i firmy, elementy negocjacji. Transakcje i sprzedaż. Problemy etyki handlowej. Budowanie długotrwałych relacji z klientem. Elementy savoir vivre w biznesie. Studia przypadków, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, przeplatane elementami wykładu.

Opis adresatów: 

 

 • Kadra kierownicza firm sektora B2B i osoby odpowiedzialne za organizację sprzedaży B2B.
 • Osoby aktywnie sprzedające produkty w systemie B2B lub przygotowujące się do roli sprzedawcy B2B.
 • Osoby odpowiedzialne za kontakty z klientami przed i po sprzedaży, pracownicy działów obsługi klienta, sprzedaży, serwisu, itp.

 

Dodatkowe zalecenia: 

 

 • Poprawienie umiejętności sprzedażowych pracowników obsługujących klientów strategicznych, poprzez pogłębienie ich wiedzy z zakresu psychologii kontaktów z klientem i komunikacji interpersonalnej.
 • Wyposażenie menedżerów firmy sektora B2B w wiedzę i umiejętności pozwalające zrozumieć oraz praktycznie wykorzystać specyfikę pracy z klientem biznesowym.
 • Wyposażenie menedżerów sprzedaży w wiedzę i umiejętności pozwalające weryfikować
  i doskonalić sprzedawców B2B.
 • Poprawienie umiejętności reprezentowania firmy wobec klienta dzięki stosowaniu biznesowych zasad savoir vivre i zasad etyki handlowej.

 

Prawne aspekty reklamacji

Symbol szkolenia: 
ZR-AP

Akty prawne o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje przedsiębiorca – przedsiębiorca oraz przedsiębiorca – konsument. Reklamacje klientów kupujących na odległość oraz zakupy poza siedzibą przedsiębiorstwa. Ważne terminy w sytuacjach reklamacyjnych oraz pisma reklamacyjne.

Opis adresatów: 

- kadra menedżerska,
- osoby odpowiedzialne za kontakty z Klientami,
- osoby prowadzące sprawy reklamacyjne,

Efektywna Komunikacja wewnętrzna

Symbol szkolenia: 
EKW

Poszerzenie kompetencji (wiedzy i umiejętności) pracowników w zakresie: - ich roli jaką spełniają i ich wpływu na efektywne funkcjonowanie zespołu (działu, firmy) - roli i wpływu klienta wewnętrznego na efektywne funkcjonowanie pracownika, działu, firmy - efektywnej współpracy z klientem wewnętrznym i jej wpływu na obsługę klienta zewnętrznego - wpływu organizacji czasu pracy na koszty prowadzenia działalności - organizacji własnego czasu pracy - radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami wytwarzanymi przez otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne - prowadzenia rozmów i uwzglę

Opis adresatów: 

Menadżerowie oraz osoby zainteresowane: - poprawą efektywności funkcjonowania firmy - zmniejszeniem kosztów prowadzenia działalności - poprawą relacji międzyludzkich w firmie

Obsługa Klienta wewnętrznego

Symbol szkolenia: 
OKW

 

Poszerzenie kompetencji (wiedzy i umiejętności) pracowników w zakresie:

Opis adresatów: 

 

Menadżerowie oraz osoby zainteresowane:

 • poprawą efektywności funkcjonowania firmy
 • zmniejszeniem kosztów prowadzenia działalności
 • poprawą relacji międzyludzkich w firmie
Subskrybuje zawartość